Pauline Shew

....

Senior Architect

..

高级建筑师

....